CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER IN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI

CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER IN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

• Licentiaţi studii superioare de lungă durată în specialitatea horticultură, silvicultură, agronomie;
• Abilităţi :comunicare , coordonare, adaptare, receptivitate, flexibitate.

RESPONSABILITĂTI:

• Răspunde de întreaga activitate desfășurată de formație;
• Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
• Asigură o bună relație cu Asociațiile de Proprietari/Locatari;
• Asigură o bună relație cu Primăria Craiova;
• Urmărește și răspunde de aplicarea strictă a tehnologiei de execuție pentru fiecare specie în parte și răspunde de întreținerea corespunzătoare a zonelor verzi din cadrul sectorului de activitate;
• Răspunde și ia măsurile care se impun în efectuarea lucrărilor pentru protecția plantelor;
• Întocmește necesarul de material și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
• Săptămânal întocmește necesarul de utilaje și mijloace de transport și răspunde de folosirea eficientă a acestora;
• Săptămânal întocmește programul de lucru pentru formația pe care o coordonează;
• Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate;
• Răspunde de respectarea programului de lucru ,precum și a disciplinei la locul de muncă;
• Întocmește pontajul personalului din subordine și raspunde de cele înscrise;
• Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de protectia muncii și PSI a personalului din subordine;
• Are obligația de a participa la acțiunea de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
• Întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
• Informează conducerea despre orice eveniment petrecut în cadrul sectorului pe care îl gestionează;
• Îndeplinește și alte sarcini primate de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă sub formă de test grilă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă.
Dosarele se depun la Registratura regiei pana la data de 19 februarie 2018.
Data sustinerii concursului se va afisa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

• Elemente de pedalogie;
• NTSM și PSI în activitatea Zone Verzi;
• Noțiuni de arhitectură peisageră;
• Tehnologia de înființare și întreținere a gazonului;
• Tăieri de corecție la trandafiri și arbuști;
• Tratamente fitosanitare la flori ,arbori ,arbuști;
• Dăunătorii de buxus;
• Specii bienale și perene la flori;
• Arbori și arbuști ornamentali.