CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER CONSTRUCTOR ÎN CADRUL DIRECȚIEI BAZE SPORTIVE – BIROUL AUTOMATIZARE ÎNTREȚINERE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER CONSTRUCTOR ÎN CADRUL DIRECȚIEI BAZE SPORTIVE – BIROUL AUTOMATIZARE ÎNTREȚINERE

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul construcții civile;
 • Cunostinte de operare Windows nivel avansat;
 • Limbi straine: nivel mediu;
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: receptivitate, flexibilitate, disponibilitate.
 • Cerințe specifice: lucru în echipă, disponibilitate la program prelungit.
 • Programul de lucru: conform programului R.A.A.D.P.F.L.- Directia Baze Sportive: luni –vineri , în intervalul 8:00-16:00.

 

 SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 • Asigurarea și menținerea în stare de funcționare a instalatiilor,echipamentelor existente în cadrul Directiei Baze Sportive Craiova;

ATRIBUȚII:

 • Studiază planurile de execuție a clădirii și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților existente, în vederea alinierii la cerințele impuse de normativele în vigoare, în vederea obținerii avizului I.S.U;
 • Însușirea modului de utilizare corectă și eficientă a echipamentelor,instalațiilor din Sala Polivalenta;
 • Identifică corect deficiențele care apar la echipamentele și instalațiile din dotare;
 • Urmarește permanent repectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucțiunile tehnologice;
 • Anunță de îndata șeful direct de orice neregulă constatată cu privire la comportarea în timp a construcției;
 • Răspunde la toate solicitările venite din partea șefului direct pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fișei postului;
 • Să fie cinstit, loial și disciplinat dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact;
 • Să respecte cu strictețe regulile de protecția muncii și I.S.U. din incinta Sălii Polivalente unde desfașoară serviciul;
 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioara și Regulamentul de Funcționare al Sălii Polivalente, păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;
 • Întocmește referate de material consumabile necesare bunei funcționări a activității din cadrul biroului;
 • Participă la competițiile sportive ce se desfășoară în Sala Polivalentă;
 • În cazul apariției unei situații de urgență informează imediat conducerea unitătii și ia măsuri de limitare a efectelor acesteia;
 • Execută orice alte sarcini dispuse de conducerea regiei.

 

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă clasic și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 30.04. 2018, ora 16.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.10 din 18 01.1995 privind calitatea în construcții, publicată în M.O.nr.12 din 24 .01.1995, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Hotărârea nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții,publicată în M.O. nr.193 din 28.07.1994,modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora publicată în M.O.nr.193 din 28 iulie 1994,cu modificările și completările ulterioare;
 • NE 013- 2002- Cod de practică pentru execcuția elementelor prefabricate din beton,beton armat și prefabricate , se poate găsi la adresa :http://beneficiar construcții.com/wp-content/upload/2012/03/NE- 013-2002- Execuția- elementelor – prefabricate.pdf.