CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE

CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

• Licentiaţi studii superioare în domeniul economic;
• Abilităţi : adaptare, receptivitate, flexibitate;
• Cunoștințe operare /programare pe calculator:MS Office.

RESPONSABILITĂTI:

• Asigură achiziția de materii prime și materiale ca urmare a derularii procedurilor de atribuire prin licitații publice:
• Solicită oferte de preț de la furnizori în vederea determinării valorilor estimate;
• Întocmește cereri de oferta, comenzi scrise și adrese către furnizorii câstigatori ai procedurilor derulate și asigură transmiterea acestora în timp util, prin poștă/fax/e-mail;
• Analizează și selecteaza operativ ofertele optime de la furnizori prin compararea tuturor elementelor de calitate/preț;
• Întocmește comenzile către furnizori cu indicarea termenelor de livrare, a modalității de plată și toate celelate clauze contractuale necesare stabilite prin procedura de atribuire selectată;
• Transmite detaliile referitoare la conditiile de livrare in vederea efectuarii receptiei;
• Ține legatura cu furnizorii in vederea asigurarii livrarilor de materiale in timp util;
• Participă la elaborarea programului anual de proceduri –licitatii publice, centralizând necesarele anuale inaintate de secții/sectoare etc;
• Ține evidenta sumelor facturate corespunzatoare contractelor/acordurilor-cadru atribuite prin proceduri de achiziții publice, specificând data emiterii facturii, obiectul achiziției, prețul unitar, valoarea facturii si valoarea totala a facturilor emise de fiecare furnizor urmărind încadrarea în valorile maxime prevăzute în contract și prezintă lunar situația șefului direct;
• Ține legatura cu serviciul financiar privind plățile/contractele cu furnizorii;
• Întocmeste acordurile cadru si contractele de achizitii, specificand toate aspectele referitoare la pret, cantitate, valoare;
• Întocmeste documentația de achiziții publice în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare;
• Întocmește documentațiile pentru desfașurarea procedurilor organizatorice în vederea atribuirii de contracte de furnizare de produse, servicii si lucrări;
• Întocmește notele justificative privind estimarea valorii procedurilor;
• Participă la întocmirea documentației de atribuire împreuna cu solicitantul achiziției;
• Întocmeste fișa de date a achiziției;
• Întocmeste anunțurile de intentie/participare/atribuire, notificările către ANAP/SEAP/JOUE cu respectarea termenelor prevăzute de lege;
• Întocmeste solicitari de clarificări, răspunsuri la solicitarile de clarificari, documente constatatoare primare și finale, comunicari privind rezultatul procedurii și le transmite către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, în termenul legal , prin poșta, fax și/sau e-mail;
• Întocmește adrese către operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice si le transmite în timp util, prin poșta și fax/e-mail;
• Ține permanent legatura cu furnizorii, urmărind toate aspectele legate de modul de desfașurare a contractului;
• Respectă regulamentele în vigoare:
– respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
– îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatura directa cu activitatea desfașurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
– respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern și instrucțiunile specifice;
– respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Muncă, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operaționale specifice postului.
– menține permanent legatura cu celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20 februarie 2018.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
• HOTĂRÂREA nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
• LEGEA nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ,precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
• ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
• ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
• ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate ;
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.