Arhiva Informatii

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Sector Întreținere Construcții Urbane Mobiler Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Artezieni și Centrale Termice   

Posturile  vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat, în cadrul Sector  Întreținere Construcții Urbane Mobiler Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Artezieni și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.06.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • minim școală generală.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

 TEMATICĂ:

 • Legea nr.319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 05.06.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 09.06.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 10.06.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 11.06.2020, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 11.06.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 12.06.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 15.06.2020

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 16.06.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

 

Comunicat de presă

RAADPFL Craiova împreună cu Primăria Municipiului Craiova au demarat acțiunea de identificare şi combatere a ambroziei.

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și Normele metodologice de aplicare ale legii, prin instituirea unor măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii, începând cu data de 21 mai, la nivelul Regiei s-au constituit două comisii care vor acționa pe terenurile publice de pe raza municipiului Craiova care sunt infestate cu buruiana ambrozia. Echipele vor proceda la smulgerea/cosirea ambroziei.

În fiecare dintre cele 13 sectoare de activitate, din cadrul Secției Zone Verzi a RAADPFL, care intervin pe domeniul public s-au format echipe pentru intervenție rapidă.

Reamintim faptul că în 2019, la nivelul regiei a fost întocmită o comisie (alcătuită din șefii de sectoare) care a identificat terenurile cu ambrozie, situație care a fost transmisă apoi autorității tutelare, Primăria Municipiului Craiova, în vederea stabilirii regimului de proprietate, dacă se află pe domeniul public sau privat.

RAADPFL Craiova roagă cetățenii să trimită sesizări/fotografii pe pagina de facebook a instituției (RAADPFL Craiova), telefonic la numărul de telefon 0251.411.214  sau la Telefonul Cetățeanului – 0251.984.

Proprietarii de terenuri sunt obligați să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase, colectarea și transportul deșeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le dețin, în caz contrar riscând sancțiuni, conform legislației în vigoare.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor, pe şantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, pe terenurile lipsite de vegetație şi prost întreținute.

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de zidar în cadrul Sector Întreținere Construcții Urbane Mobiler Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Artezieni și Centrale Termice 

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de zidar, în cadrul Sector  Întreținere Construcții Urbane Mobiler Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Artezieni și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.05.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • certificat/diplomă de calificare;
 • minim 5 ani vechime în muncă.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Buletinul Construcțiilor vol.I – editat de Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor București,1982.

TEMATICĂ:

 • Legea nr.319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Buletinul Construcțiilor vol.I – editat de Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor București,1982.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.05.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 28.05.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 29.05.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.06.2020, ora 10:00.

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 02.06.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.06.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.06.2020

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.06.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de cioplitor în lemn din cadrul Secției Zone Verzi

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de cioplitor în lemn, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Secției Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.05.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.   

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:;

 • copie act studii de specialitate

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare- Relații de muncă.
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în exploatările forestiere;
 • Cartea pădurarului.

      TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii -relații de muncă;
 • NTSM privind protecția muncii înexploatările forestiere;
 • Tehnologia de lucru privind fasonarea și prelucrarea arborilor;
 • Tehnologia de lucru privind întreținerea ferestraielor mecanice.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.05.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 28.05.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 29.05.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.06.2020, ora 11:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 02.06.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.06.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.06.2020

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.06.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic veterinar în cadrul Secției Zone Verzi – Formația Hipodrom

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI  VACANT DE MEDIC VETERINAR ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI – FORMAȚIA HIPODROM

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de medic veterinar;

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calității tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de utilizarea rațională a forței de muncă;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul formației pe care o coordonează;
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii;
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară;
 • Tine legătura în permanent cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute;
 • Tine legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova și participă  împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate;
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător;
 • Rezolvă sesizările primite și raportează îndeplinirea celor sesizate ;
 • Elaborează fișa postului pentru fiecare angajat din formația pe care o coordonează;
 • Întocmește fișe de evaluare pentru personalul din subordine;
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute;
 • Se preocupă de asigurarea materialului și echipamentului necesar ;
 • Este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă și să interzică salariaților de a lucra fără echipament de protecție ;
 • Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă;
 • Să interzică prezența salariaților  care au consumat alcool,droguri etc;
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa;
 • Participă la cursuri de perfecționare;
 • Răspunde de întreaga activitate desfășurată în Formația Hipodrom;
 • Întocmește și asigură necesarul de hrană și medicamente pentru caii proprietatea Primăriei Craiova;
 • Ia măsuri pentru repararea adăposturilor,menajului și boxelor din incintă;
 • Ia măsuri pentru asigurarea curățeniei în incinta Formației Hipodrom;
 • Ia măsuri pentru asigurarea bazei materiale necesară desfășurării în bune condiții a activității;
 • Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de PM și PSI  a personalului din subordine;
 • Întocmește graficul de serviciu lunar pentru personalul din subordine și urmărește respectarea acestuia;
 • Întocmește lunar situațiile de plată și pontajul pentru personalul din subordine;
 • Răspunde de asigurarea pazei și siguranței cailor atât ai Primăriei Craiova cât și a celor proprietate private;
 • Rezolvă corespondența specifică Formației Hipodrom;
 • Răspunde de starea de sănătate a cailor proprietatea Primăriei Craiova;
 • Se preocupă de organizarea activității pentru îngrijirea corespunzătoare a cailor inclusiv a celor aflați în proprietate privată cu contract cu pensiune totală sau partială;
 • Tine legătura cu proprietarii cailor aflați în îngrijire cu pensiune totală sau partială;
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 29.05.2020

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

TEMATICĂ:

 • Instrucțiuni proprii de securitate  a muncii și norme PSI;
 • Îngrijirea cailor de călărie;
 • Amenajarea țarcurilor și manejului pentru caii de rasă;
 • Bolile și dăunătorii la cabaline.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea  53/2003 Codul Muncii ,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate a muncii și norme PSI ;
 • Administrarea hranei la caii din incinta Hipodrom;
 • Administrarea apei de băut la caii din incinta Hipodrom;
 • Profilaxia bolilor la cabaline.