Anunt Ocupare Post Specialist Relatii Publice

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE SPECIALIST RELATII – PUBLICE ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
1.Pregatire profesională:
•Licențiaţi studii superioare in specializarea relații publice și comunicare

2.Descrierea postului:
Specialistul în relații publice desfășoară o multitudine de activități care vizează în ansamblu construirea imaginii publice, respectiv planificarea de programe specializate care încep cu analiza problemelor și oportunităților definirea scopurilor programului, recomandări și planificare de activități și, implicit, măsurarea rezultatelor activităților întreprinse în cadrul programului.


Specialistul de relații publice întreține permanent legătura cu managementul organizației sau cu clientul pentru care lucrează.
Conținutul muncii specialistului în relații publice constă în
•activități de scriere și editare de materiale pentru diferite categorii de public;
•relații cu media, ceea ce inseamna cultivarea și mentinerea unor relatii bune de colaborare cu mass-media;
•crearea identității de brand cu mijloacele publicității corporate;
•comunicarea orală și eficientă cu indivizii și grupurile în cadrul întalnirilor, prezentărilor sau alte tipuri de evenimente colective;
•producția de broșuri, rapoarte, filme și programe multimedia ca mijloace importante de comunicare;
•organizarea de evenimente speciale – conferințe de presă, expoziții, “zile deschise”, competiții și programe de premiere pentru activități deosebite, toate având ca scop caștigarea atenției audiențelor specifice;
•cercetarea și evaluarea sunt două dintre activitățile de căpătâi ale specialistului de relații publice. Prima constă în colectarea de informații si date pe o anumită temă ce vor constitui baza strategiei programului, în timp ce evaluarea programului reprezintă activitatea întreprinsă în vederea determinării viitoarei strategii în cadrului programului de Relații Publice conceput.

3.Condiții necesare pentru ocupare:
•Utilizarea computerului și a diferitelor programe de editare grafică (Corel Draw, Adobe Photoshop/Illustrator);
•Gestionare conturi de Social Media;
•Experiență în publicitate online.

4.ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:
a)cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c)copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite
d)şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
e)copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
f)cazier judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h)curriculum vitae;
i)copie legalizata a certificatului de nastere;
j)copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 30 iunie 2016.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1.Comunicarea – repere teoretice;
2.Comunicarea interpersonală – schema generală a comunicării interpersonale;
3.Comunicare mediatică;
4.„Comunicarea – repere fundamentale” – Mihai Dinu, 2007;
5.„Știința comunicării” – 1998, J. J. Cuilenburg.