Anunt Ocupare Post Specialist Relatii Publice

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE SPECIALIST RELATII – PUBLICE ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

Update 10 mai 2016: Concursul va avea loc în data de 16 mai 2016, ora 10:00, la sediul Centrului Multifuncțional Craiova, aflat pe Strada Târgului numărul 26.

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. Pregatire profesională:
 • Licențiaţi studii superioare in specializarea relații publice și comunicare
 1. Descrierea postului:

Specialistul în relații publice desfășoară o multitudine de activități care vizează în ansamblu construirea imaginii publice, respectiv planificarea de programe specializate care încep cu analiza problemelor și oportunităților definirea scopurilor programului, recomandări și planificare de activități și, implicit, măsurarea rezultatelor activităților întreprinse în cadrul programului.

Specialistul de relații publice întreține permanent legătura cu managementul organizației sau cu clientul pentru care lucrează.

Conținutul muncii specialistului în relații publice constă în

 • activități de scriere și editare de materiale pentru diferite categorii de public;
 • relații cu media, ceea ce inseamna cultivarea și mentinerea   unor  relatii  bune de colaborare  cu mass-media;
 • crearea identității de brand cu mijloacele publicității corporate;
 • comunicarea orală și eficientă cu indivizii și grupurile în cadrul întalnirilor, prezentărilor sau alte tipuri de evenimente  colective;
 • producția de broșuri, rapoarte, filme și programe multimedia  ca mijloace  importante   de comunicare;
 • organizarea de evenimente speciale – conferințe  de presă, expoziții, “zile deschise”, competiții  și programe  de premiere   pentru   activități  deosebite, toate având ca scop  caștigarea atenției audiențelor specifice;
 • cercetarea și evaluarea sunt două dintre activitățile de căpătâi ale specialistului de  relații publice. Prima constă în colectarea de informații si date pe o anumită temă ce vor constitui baza strategiei programului, în timp ce evaluarea programului reprezintă activitatea întreprinsă în vederea determinării viitoarei strategii în cadrului  programului  de Relații Publice conceput.
 1. Condiții necesare pentru ocupare:
 • Utilizarea computerului și a diferitelor programe de editare grafică (Corel Draw, Adobe Photoshop/Illustrator);
 • Cunoștințe de webdesign și administrare și optimizare site;
 • Cunoștinșe SEO;
 • Gestionare conturi de Social Media;
 • Experiență în publicitate online.
 1. ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii legalizate ale documentelor care să ateste studiile absolvite

d)     şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

e)      copie legalizată a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

f)       cazier judiciar;

g)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)      curriculum vitae;

i)        copie legalizata a certificatului de nastere;

j)        copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;

 

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 09 mai 2016.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Comunicarea – repere teoretice;
 2. Comunicarea interpersonală – schema generală a comunicării interpersonale;
 3. Comunicare mediatică;
 4. Comunicarea – repere fundamentale” – Mihai Dinu, 2007;

Știința comunicării” – 1998, J. J. Cuilenburg.