ANUNȚ privind organizarea examenului de ocupare a unui post vacant de inginer in cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Aprovizionare Procedură Promovare Internă

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare anunţă iniţierea procedurii de promovare pentru postul de inginer din cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Aprovizionare.

Potrivit procedurii operaţionale se asigură evoluţia în carieră a personalului angajat, prin trecerea într-o funcţie superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. Oricare salariat din cadrul regiei are dreptul să treacă într-o treaptă superioară conform pregătirii.

Examenul va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în data de 28.11.2018, ora 10,00.

Tipul probelor de examen: probă scrisă şi interviu.

Bibliografie:

  • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice-în vigoare de la 26 mai 2016;
  • Legea nr.101/2016 privnd remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor-în vigoare de la 26 mai 2016
  • Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice-în vigoare de la 06 iunie 2016
  • Ordonanţa de Urgenţă nr.107/20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
  • Ghidul achiziţiilor publice.