ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU UN POST DE INGINER ÎN CADRUL SECTORULUI ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SECTORULUI ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 • Operări computer (introducere,prelucrare și listare date legate de activitatea desfășurată în cimitire) și întocmire șituații de lucrări.

CONDIȚII  SPECIFICE  PENTRU  OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare – Inginer
 • Abilităţi : coordonare, adaptare, receptivitate, flexibitate.
 • Cunoștințe operare /programator calculator

RESPONSABILITĂȚI:

 • Întocmește situațiile de plată pentru Primăria Municipiului Craiova,în cazul înhumării decedaților pauperi;
 • Întocmește adresele către Primăria Municipiului Craiova – Serviciul Protecție Socială;
 • Întocmește adeverințele din care reiese situația locurilor de veci,necesare la notariat;
 • Completează autorizațiile pentru construcții și placări;
 • Centralizează producția lunară ,realizată în cimitire;
 • Întocmește situațiile de lucrări – întreținere și curățenie(pentru primărie):
 • Calculează timpul de funcționare și așteptare al utilajelor folosite în cimitire;
 • Calculează și centralizează consumul de benzină;
 • Întocmește extrasul de materiale;
 • Calculează și centralizează lucrările de întreținere;
 • Întocmește procesul verbal de recepție al lucrărilor;
 • Operează și îndosariază raspunsurile la cereri,sesizări și reclamații;
 • Operează,centralizează și îndosariază situații și evidențe;
 • Salvează datele introduse,în vederea formării bazei de date a Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare;
 • Execută orice alte sarcini primite de la șefii ierarhic superiori;
 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă în domeniul situațiilor de urgență și protecție civilă.

CONDIȚII GENERALE :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate ;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII  LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu periadă de probă .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 23 august 2018.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.102/2014 – privind cimitirele;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
 • Regulamentul privind funcționarea cimitirelor;
 • Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea execurtării lucrărilor de construcții.

 TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din codul muncii –  Relații de muncă;
 • Regulamentul cimitirelor aprobat prin HCL nr.364/2013;
 • Noțiuni de informatică;
 • Noțiuni de protecția mediului înconjurător.