Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul pentru care se organizează concurs este șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto,Exploatare, Atelier  Mecanic.

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 07.07.2021, ora 16:00

            Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

            Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile  de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoria B,C, E;
 • minim școală profesională;
 • documente din care să rezulte calificarea într-o meserie în domeniul auto; (șofer sau personal cu atribuții în întreținerea și repararea autovehiculelor)
 • minim 2 ani experiență în conducerea autovehiculelor care să rezulte din documente;
 • certificat de pregatire profesională, atestat transport marfă;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 08.07.2021, la sediul regiei.

Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 09.07.2021, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec.Teodeorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 12.07.2021.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

Interviul : se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 13.07.2021, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 13.07.2021, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 14.07.2021, până la ora 16.00; persoana de contact secretar Ec.Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 15.07.2021.

Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 15.07.2021.

Tematica de concurs :

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind  transportul rutier de marfă.
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce  deservesc mijloacele auto cu masa totală pănă la 3,5 tone. .
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuarii inspecției tehnice periodice pentru autovehicule rutiere.
 • verificarea cunostiințelor de mecanică auto.

Bibliografia de concurs :

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.
 • Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecție muncii în transporturi rutiere.
 • OUG. Nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare a organizare a transporturilor rutiere.

Nota:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.