Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare.

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.09.2021, ora 16:00

            Dosarele de concurs se depun la sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

            Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 10.09.2021, la sediul regiei.

Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 13.09.2021, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec.Teodeorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 14.09.2021.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul : se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 15.09.2021, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 15.09.2021, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 16.09.2021, până la ora 16.00; persoana de contact secretar Ec.Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 17.09.2021.

Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 17.09.2021.

Tematica de concurs:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind  securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr.319/2006 art.22 – art.31
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Capitolul V – Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, art.36 – art,39 și Capitolul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică, art.46 – art.52.
 • Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor, Legea nr.307/2006, Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

Bibliografia de concurs :

 • Legea nr.119/2014 – Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
 • Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii.
 • Legea nr.307/2006 – Prevenirea și stingerea incendiilor.

Nota:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.