Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de gropar, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este gropar, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare, și este pe perioadă nedeterminată.

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  potrivit  legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.05.2022, ora 16:00.

            Dosarele de concurs se depun la sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

            Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 20.05.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 23.05.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec.Teodeorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 24.05.2022.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 25.05.2022, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 25.05.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 26.05.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar Ec.Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 27.05.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 27.05.2022.

            Condiții specifice:

 • Studii primare

Tematica de concurs:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr.319/2006, art.22 – art.31
 • Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor, Legea nr.307/2006, Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

Bibliografia de concurs :

 • Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii.
 • Legea nr.307/2006 – Prevenirea și stingerea incendiilor.

Nota:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.