ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de tâmplar din cadrul Sectorului Întreținere Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

            Postul pentru care se organizează concurs este tâmplar din cadrul Sectorului Întreținere Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 – cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;

 – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

– adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

– certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.08.2020 ora 16:00.

         Dosarele de concurs se depun la sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercitiu;

– are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;

 – îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

                    Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

– certificate/diplomă de calificare;

– minim 3 ani experiență în meseria de tâmplar.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 01.09.2020, la sediul regiei.

            Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 02.09.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar Ec.Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 03.09.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 04.09.2020, ora 10.00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 04.09.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 07.09.2020 până la ora 16:00; persoana de contact secretar Ec.Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 08.09.2020.

 Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul RAADPFL Craiova, în data de 08.09.2020.

Tematica de concurs :

  1. Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
  2. HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
  3. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
  4. Cartea tâmplarului universal. A. Hinescu, Editura Tehnica București.

Bibliografia de concurs:

  1. Legea nr.319/2006  privind sănătatea și securitatea în muncă;
  2. HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate  și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
  3. Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
  4. Cartea tâmplarului universal. A. Hinescu, Editura Tehnica București.

Note:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.