Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic veterinar în cadrul Secției Zone Verzi – Formația Hipodrom

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI  VACANT DE MEDIC VETERINAR ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI – FORMAȚIA HIPODROM

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de medic veterinar;

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calității tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de utilizarea rațională a forței de muncă;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul formației pe care o coordonează;
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii;
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară;
 • Tine legătura în permanent cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute;
 • Tine legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova și participă  împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate;
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător;
 • Rezolvă sesizările primite și raportează îndeplinirea celor sesizate ;
 • Elaborează fișa postului pentru fiecare angajat din formația pe care o coordonează;
 • Întocmește fișe de evaluare pentru personalul din subordine;
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute;
 • Se preocupă de asigurarea materialului și echipamentului necesar ;
 • Este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă și să interzică salariaților de a lucra fără echipament de protecție ;
 • Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă;
 • Să interzică prezența salariaților  care au consumat alcool,droguri etc;
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa;
 • Participă la cursuri de perfecționare;
 • Răspunde de întreaga activitate desfășurată în Formația Hipodrom;
 • Întocmește și asigură necesarul de hrană și medicamente pentru caii proprietatea Primăriei Craiova;
 • Ia măsuri pentru repararea adăposturilor,menajului și boxelor din incintă;
 • Ia măsuri pentru asigurarea curățeniei în incinta Formației Hipodrom;
 • Ia măsuri pentru asigurarea bazei materiale necesară desfășurării în bune condiții a activității;
 • Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de PM și PSI  a personalului din subordine;
 • Întocmește graficul de serviciu lunar pentru personalul din subordine și urmărește respectarea acestuia;
 • Întocmește lunar situațiile de plată și pontajul pentru personalul din subordine;
 • Răspunde de asigurarea pazei și siguranței cailor atât ai Primăriei Craiova cât și a celor proprietate private;
 • Rezolvă corespondența specifică Formației Hipodrom;
 • Răspunde de starea de sănătate a cailor proprietatea Primăriei Craiova;
 • Se preocupă de organizarea activității pentru îngrijirea corespunzătoare a cailor inclusiv a celor aflați în proprietate privată cu contract cu pensiune totală sau partială;
 • Tine legătura cu proprietarii cailor aflați în îngrijire cu pensiune totală sau partială;
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 29.05.2020

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

TEMATICĂ:

 • Instrucțiuni proprii de securitate  a muncii și norme PSI;
 • Îngrijirea cailor de călărie;
 • Amenajarea țarcurilor și manejului pentru caii de rasă;
 • Bolile și dăunătorii la cabaline.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea  53/2003 Codul Muncii ,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate a muncii și norme PSI ;
 • Administrarea hranei la caii din incinta Hipodrom;
 • Administrarea apei de băut la caii din incinta Hipodrom;
 • Profilaxia bolilor la cabaline.