Expirat : Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Posturile pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare, și sunt pe perioadă determinată de 6 luni cu posibilitate de prelungire.

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  potrivit  legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.08.2022, ora 16:00

            Dosarele de concurs se depun la sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

            Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 10.08.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 11.08.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec.Teodeorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 12.08.2022.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 16.08.2022, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 16.08.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 17.08.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar Ec.Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 18.08.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 18.08.2022.

            Condiții specifice:

 • Studii primare 

Tematica de concurs:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind  securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr.319/2006 art.22 – art.31
 • Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor, Legea nr.307/2006, Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

Bibliografia de concurs:

 • Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii.
 • Legea nr.307/2006 – Prevenirea și stingerea incendiilor.

Nota:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.