Anunț privind organizarea concursului de ocupare pentru un post de mașinist la mașini pentru terasamente din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de mașinist la mașini pentru terasament din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR);
 • copie certificate nastere, căsătorie, buletin copil sau certificat naștere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.04.2022, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • răspunde de organizarea și desfășurarea activității la locul de muncă repartizat în cadrul punctului de lucru;
 • identifică programele de lucru;
 • stabilește traseul pentru a permite respectarea restricțiilor referitoare la sarcina pe osie și gabaritul autovehiculului respectă si aplică normele de circulație pe drumurile publice în ceea ce privește conducerea preventivă și întreținerea elementelor de rulare, frânare, iluminat și păstrare a vizibilității;
 • să respecte întocmai normele de tehnica securității muncii la locul de muncă, normele specifice de protecția muncii la verificarea și funcționarea utilajelor de mică mecanizare și alimentare cu energie electrică a acestora;
 • să își însusească, să cunoască și să aplice normele de protecție a muncii și de PSI din cadrul instructajelor lunare, conform fișelor de instruire și a indicațiilor responsabililor cu protecția muncii;
 • să utilizeze adecvat, conform indicațiilor, echipamentele de lucru și de protecție de câte ori este nevoie, fără a face rabat de la norme;
 • să asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel încât să realizeze salariul negociat;
 • să nu înceapă nici o lucrare fără acordul șefului direct;
 • să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului punctului de lucru și fără a lasa locul de muncă în ordine, utilajele în funcțiune;
 • să nu permită accesul persoanelor străine în incinta în care își desfășoară activitatea;
 • să nu consume băuturi alcoolice, tigări, droguri la punctul de lucru și nici diferite medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau lucru la înălțime;
 • față de ceilalți salariați este necesară adoptarea unei conduite cuviincioase, de respect;
 • să execute operațiile repartizate de șeful de echipă sau seful punctului de lucru, respectând toate indicațiile și măsurile, astfel încât rezultatul operațiunii respective să corespundă cerințelor solicitate;
 • zilnic se vor executa cantitățile de lucrări conform graficelor sau comenzilor Primăriei Craiova, până la onorarea lor;
 • să ia măsuri de acordare de prim ajutor în caz de accident și să informeze imediat șeful direct;
 • să ia măsuri de depozitare corespunzătoare a materialelor, semifabricatelor atât la punctul de lucru, cât și în timpul transportului;
 • să ia măsuri de remediere a deficientelor constatate;
 • să gestioneze corespunzător materialele și uneltele luate în primire;
 • să întocmească foaia de parcurs conform traseelor efectuate;
 • localizează și analizează defecțiunea cu rapiditate după indicațiile aparatelor de bord, semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu precizie efectele și cauzele care au produs defecțiunea, piesele defecte și în cazul imposibilității efectuarii reparației informează imediat;
 • adoptă măsuri de urgență de asigurare pe timpul reparațiilor, ia măsuri de protecție și/sau depozitare a mărfurilor transportate pe timpul asigurării reparațiilor și asigură cu promptitudine asistența medicală de urgență în cazul accidentării călatoriilor;
 • efectuează reparațiile conform instrucțiunilor din cartea tehnică auto când este competent pentru realizarea acestora;
 • predă mașina la garajul unității sau locul indicat de angajator imediat după încheierea orelor de lucru;
 • semnalează eventualele defecțiuni mecanicului din unitate și angajatorului;
 • se ocupă de spălarea exterioară și interioară autovehicolului, verifică nivelul de combustibil și ulei, verifică și asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • permis de conducere minim categoria C, E;
 • minim școală profesională;
 • 5 ani experiență conducerea autovehiculelor;
 • vechime minim 3 ani în deservirea unui utilaj similar buldoexcavator;
 • certificate de calificare mașinist la mașini pentru terasamente.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 07.04.2022 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 08.04.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 11.04.2022. 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 12.04.2022, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 12.04.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 13.04.2022, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 14.04.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 14.04.2022.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă;
 • Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 • OUG nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuarea și organizarea transporturilor rutiere.

           Tematică:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă;
 • Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto;
 • Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloace auto cu masă totală până la 3,5 tone;
 • Prevederi legislative privind periodicitatea efectuării inspecției tehnice periodice pentru autovehicule rutiere;
 • Verificarea cunoștințelor de mecanică – auto.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.