Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de primitor – distribuitor marfă(PDM) din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Aprovizionare pe o perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă de 3 luni.

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de primitor – distribuitor marfă (PDM) din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Aprovizionare pe o perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă de 3 luni.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR)
 • copie certificate nastere, căsătorie, bulletin copil sau certificate nastere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.01.2023 ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Studii medii;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 06.01.2023 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 09.01.2023, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 10.01.2023.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul: se desfasoara la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 11.01.2023, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 11.01.2023, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 12.01.2023, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 13.01.2023.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 13.01.2023.

Bibliografie:

 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea nr.395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prervederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr.22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituților publice ;
 • Hotărârea nr.2230 din 08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă – atualizată ți complectată;
 • H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006;
 • H.G. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 aprobată prin H.G. 1425/2006;
 • H.C.L. 56/2006 privind activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Adiministrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova/

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Serviciu Resurse Umane și Salarizare

Cj.Duță Adriana Delia

Secretar: ec. Voilă Nicoleta Corina

Șeful / responsabilul de secție / serviciul / birou / compartiment

Cj.Popescu Carmen Andreea

Prezentul anunț a fost afișat azi la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, astăzi 29.12.2022, ora 12:00