ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor calificat (instalator instalații tehnico-sanitare și gaze) din cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni arteziene și Centrale termice

Postul pentru care se organizează concurs este de instalator instalații tehnico-sanitare și gaze din cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni arteziene și Centrale termice

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

-cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice;

-copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;

-adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

-curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.04.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

-are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

-cunoaște limba româna, scris si vorbit;

-are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

-îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

-apt de muncă;

-disponibilitate de a interveni la remedierea defecțiunilor apărute inipinant în instalații;

-calificare de instalator tehnico-sanitar, de apă, canal și gaze;

-2 ani experiență în domeniu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.04.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 24.04.2018, până la ora 15:00 ; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 24.04.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 26.04.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 27.04.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 30.04.2018, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 02.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.05.2018.

 

Bibliografie:

Legea 53/2003- Codul Muncii, relații de muncă;

Instalații tehnico-sanitare de apă, canal și gaze;

Norme de protecția muncii și P.S.I. la lucrările de instalații din subsolurile clădirilor și spații închise.

Tematică:

Prevederi legislative din Codul Muncii, relații de muncă;

Instalații tehnico-sanitare de apă, canal și gaze.

Note:

  1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.