Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor calificat – constructor structuri monolite din cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane , Mobilier Urban, jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de muncitor calificat-constructor structuri monolite din cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane , Mobilier Urban, jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR)
 • copie certificate nastere, căsătorie, buletin copil sau certificate nastere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 02.03.2023 ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Minim școală profesională, calificare profesională muncitor calificat-constructor structuri monolite

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.03.2023 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 06.03.2023, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 07.03.2023.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul: se desfasoara la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 08.03.2023, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 08.03.2023, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 09.03.2022, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 10.03.2023.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 10.03.2023.

Bibliografie:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănatate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale protective la locul de muncă;
 • Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
 • Bănuț V. Teodorescu M.E ,,Statica construcțiilor. Aplicații Structuri stație determinate”. Editura MatrixRom.Bucureștu.2003.

Tematică:

 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănatate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale protective la locul de muncă;
 • Legea privind apărarea împotriva incendiilor (307/2006);
 • Bănuț V. Teodorescu M.E ,,Statica construcțiilor. Aplicații Structuri stație determinate”. Editura MatrixRom.Bucureștu.2003.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Serviciu Resurse Umane și Salarizare

Cj.Duță Adriana Delia

Secretar: ec. Voilă Nicoleta Corina

Șeful / responsabilul de secție / serviciul / birou / compartiment

Ing. Grigorie Marinel Cristian