ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de agent pază  in cadrul Centrului Multifuncţional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreţinere şi Reparaţii, Pază

Postul pentru care se organizează concurs este de agent pază  din cadrul Centrului Multifuncţional Craiova-Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreţinere şi Reparaţii, Pază

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.06.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ing.Tudor Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii generale sau medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază;
 • apt medical pentru exercitarea profesiei de agent de pază.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 29.06.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pană la  data de 02.07.2018, pana la ora 15 ; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 02.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul : se desfasoara la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129A, localitatea Craiova, în data de 03.07.2018, ora 12.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 03.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.07.2018, pana la ora 16 ; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.07.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.07.2018.

Bibliografie:

Legea nr.333/2003 privind paza şi protecţia obiectivelor;

H.G. nr.301/2012-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003.

Tematică:

Activităţi specifice postului de agent de pază.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.