ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a trei posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Siguranta Circulatiei si Laboratorul de analize si incercari in activitatea de constructii

      Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat, în cadrul  Sectorului Siguranta Circulatiei si Laboratorul de analize si incercari in activitatea de constructii.

       Durata contractului  individual de muncă aferent postului este determinată.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 07.09.2020, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • sa fie absolventi de minim 8 clase;
 • sa aiba aptitudini de lucru in echipa si capacitate de a lucra independent;
 • sa aiba disponibilitate pentru program de lucru prelungit si in zilele de sarbatoare;

BIBLIOGRAFIE:

 • 53/2003 Codul Muncii – Relații de muncă;
 • Standard roman SR-1848-7 Marcaje rutiere;

     TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii, relatii de munca;
 • Pregatirea locului de munca specific lucrarilor de marcaj rutier;
 • Masuratori cu ruleta;
 • Curatirea si intretinerea sabloanelor;

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 08.09.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 09.09.2020, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 10.09.2020.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 11.09.2020, ora 12:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 11.09.2020, la sediul regiei;

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 14.09.2020, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 15.09.2020.

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 16.09.2020.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.