Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de primitor – distribuitor din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Aprovizionare

Postul pentru care se organizează concurs este primitor-distribuitor din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Aprovizionare

            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

                    Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.09.2020, ora.16,00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact.Tudor Nicoleta, secretar, telefon.0251411214

                    Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

                    Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: studii medii.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 17.09.2020, până la ora.12,00, la sediul regiei.

Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 18.09.2020, până la ora.12,00; persoana de contact secretar.Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 18.09.2020

      Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 21.09.2020, ora 11,00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 21.09.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 22.09.2020, până la ora 16,00; persoana de contact secretar Tudor Nicoleta, telefon 0251411214

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 23.09.2020

     Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul RAADPFL Craiova, în data de 24.09.2020

Bibliografia de concurs:

 Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Hotararea nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste

Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – actualizată şi completată

H.G.nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

H.G.nr.955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 1425/2006.

H.C.L. nr. 56/2006 privind activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Note:

Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare proba în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.