ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de operator calculator din cadrul Direcției Baze Sportive – Birou Organizare Activități Cultural Sportive și Imagine

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de operator calculator din cadrul Direcției Baze Sportive – Birou Organizare Activități Cultural Sportive și Imagine

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.06.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe și competențe operare PC.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 22.06.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 23.06.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 24.06.2020. 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul: se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 25.06.2020, ora 12:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 25.06.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 26.06.2020, pănă la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 29.06.2020.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 31.06.2020.

Bibliografie:

 • Cărți de specialitate pentru operare pe calculator și lucru în Word, Excel, Adobe Reader, Windows xp, Windows 10;

           Tematică:

 • Bazele informatice, Componenta unui calculator, sistemul de operare, autentificarea ca utilizator, suprafața de lucru, gestionarea ferestrelor în windows și comenzile meniului de control;
 • Microsoft Word, lansarea și închiderea aplicații Word, ecran Word, Bara cu butoane standard si de formatare, crearea unui document nou, deschiderea, salvarea copiere, arhivare documente existente, introducerea, corectarea si modificarea unui text ;
 • Excel, Crearea de tabele lucrul cu pawer point redactare și prezentare fisiere, creare utilizare formule simple de calcul, transfer de informații între aplicații Excel Word Adobe Acrobat  .

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.