ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de îngrijitor animale din cadrul Gradinii Zoologice.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european;
• copie acte de calificare în meseria de îngrijitor animale.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:06.05.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• minim scoala generala;
• disponibilitate la programul de lucru prelungit;
• calificare în meseria de îngrijitor animale.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 07.05.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 08.05.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 09.05.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 10.05.2019, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 10.05.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 13.05.2019, pănă la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 14.05.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 14.04.2019.

Bibliografie:

• Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
• Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru Gradina Zoologică ;
• Lucrări specifice aplicate în Gradina Zoologică.

Tematică:

• Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă;
• Metode de adapat și Hranire a animalelor sălbatice aflate în captivitate,
• Lucrări de curățire a padocurilor animalelor aflate în captivitate.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.