Anunț privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de zidari din cadrul Sectorului Mobilier Artă Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice  pe o perioadă determinată

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Mobilier Artă Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice  pe o perioadă determinată

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR)
 • copie certificate nastere, căsătorie, buletin copil sau certificate naștere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.07.2022, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificate / diplomă de calificare;
 • Minim trei ani vechime în meserie.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.07.2022 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 18.07.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 19.07.2022. 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfăsurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 20.07.2022, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 20.07.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 21.07.2022, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 22.07.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 22.07.2022.

Bibliografie:

 • Cartea zidarului – Editura tehnica București, Autori: I Davidescu și C Roșoga;
 • Cartea zugravului și vopsitorului – Editura Tehnica București, Autor C. Tsicura;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănatate în muncă TEMATICA ,angajare muncitor zidar/zugrav

Tematică:

 • Cartea zidarului – Editura tehnica București, Autori: I Davidescu și C Roșoga;
 • Cartea zugravului și vopsitorului – Editura Tehnica București, Autor C. Tsicura;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănatate în muncă TEMATICA ,angajare muncitor zidar/zugrav.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.