Anunț privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai tarziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR);
 • copie certificate naștere, căsătorie, buletin copil sau certificate naștere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.06.2022, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Permis de conducere minim categoria B, C, E;
 • Minim școală profesională;
 • Documente din care să rezulte calificarea într-o meserie în domeniul auto (șofer, mecanic auto sau mechanic utilaje);
 • Minim 2 ani experiență în conducerea autovehiculelor-utilajelor care să rezulte din documente;
 • Certificate de pregătire profesională, atestat transport marfă.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.06.2022 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 24.06.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 27.06.2022. 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 28.06.2022, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 28.06.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 29.06.2022, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 30.06.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.06.2022.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare – relații de muncă;
 • Legea 319/2006 și HG 300/2006 privind normele specifice de protecția muncii în transporturi rutiere;
 • OUG nr.19/1997 prin care se stabilește cadrul general de efectuare și organizare a transporturilor rutiere.

Tematică:

 1. Prevederi legislative de protecția muncii privind transportul rutier de marfă.
 2. Prevederi legislative privind conduita preventivă pe timpul exercitării profesiei de conducător auto.
 3. Prevederi legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă al conducătorilor auto ce deservesc mijloacelor auto cu masă totală până la 3,5 tone.
 4. Prevederi legislative privind periodicitatea efectuării inspecției tehnice periodice pentru autovehicule rutiere.
 5. Verificarea cunostințelor de mecanică auto.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.