ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică

Posturile pentru care se organizează concurs sunt:

 • un post de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică, perioadă determinată .
 • un post de muncitor calificat (îngrijitor animale) din cadrul Secției Zone Verzi – Grădina Zoologică, perioadă nedeterminată .

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.03.2018, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Corina Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim școală generală;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;
 • calificare ca îngrijitor animale-atestat ANC.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.03.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pană la  data de 29.03.2018, pana la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nioleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 30.03.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 02.04.2018, ora 12;

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 02.04.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 03.04.2018, pana la ora 16 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.04.2018

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.04.2018.

  Bibliografie:

– Legea 53/2003- Codul Muncii, relații de muncă;

– Instrucțiuni proprii de securitate a muncii și norme PSI;

– Administrarea hranei în Grădinile Zoologice;

– Administrarea apei de băut în Grădinile Zoologice.

 • Tematică:
  • Curățenia în padocuri;
  • Administrarea hranei la carnivore;
  • Administrarea hranei la păsări ;
  • Administrarea hranei la omnivore ;
  • Administrarea apei de băut la animale;
  • Protecția muncii în Grădinile Zoologice.

  Note:

  1. Candidații vor menționa în cerere pentru care post dintre cele vacante optează pentru a participa la concurs (perioadă determinată/nedeterminată).
  2. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.