Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 50 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR)
 • copie certificate nastere, căsătorie, bulletin copil sau certificate nastere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.03.2022, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim scoala generală;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 10.03.2022 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 11.03.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 14.03.2022. 

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfăsurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 15.03.2022, ora 09:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 15.03.2022, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 16.03.2022, pănă la ora 16:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 17.03.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 17.03.2022.

Bibliografie:

 • Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi;
 • Amenajarea și întreținere spații verzi,
 • Lucrări de pregătirea terenului,
 • Lucrări de întreținere a plantelor și peluzelor cu gazon.

Tematică:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii – relații de muncă;
 • Întreținerea suprafețelor plantate cu flori, arbori, arbusti și garduri vii;
 • Lucrări de întreținere la peluzele de gazon;
 • Udatul plantelor cu furtunul de la cisternă.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.