ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 38 posturi vacante în cadrul Secției Zone Verzi, pe perioadă determinată, până la 31.11.2018

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secţiei Zone Verzi.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atesă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.04.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul regiei , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214, int.19.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim scoală generală;
 • apt de muncă;
 • disponibilitate la program de muncă prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 30.04.2018, la sediul societății.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, pâna la data de 02.05.2018, pana la ora 12:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina,  telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 02.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 03.05.2018, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 03.05.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.05.2018, pana la ora 16:00; persoana de contact secretar Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214 int.19.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 07.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 09.05.2018.

Tematica

– prevederi legislative din Codul Muncii, – relaţii de munca,

– tehnologia de plantare arbori, arbuşti, trandafiri şi gard viu,

– semanatul de gazon,

– asternutul gazonului rulou,

– udatul,

– administrarea îngrasemintelor chimice,

– cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă,

– tuns gard viu,

– lucrări de intreţinere la arbori, arbuşti, gardurii vii şi trandafiri,

– întreţinerea florilor anuale, bienale şi perene.

Bibliografia

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Amenajarea şi întretinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Semanatul gazonului şi aşternerea gazonului rulou,

– Îngrijirea plantaţiilor,

– Lucrări executate pe cai publice cu circulaţie

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

 

Prezentul anunt a fost afisat azi la sediul RAADPFL Craiova, astazi*** 23.04.2018, ora 12:00