ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrarea postului vacant de agent pază din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de agent pază din cadrul  Centrului  Multifuncțional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază

Durata contractului  individual de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor,  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.06.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii;
 • atestat pentru exercitarea profesiei.

    Biliografie:

 • Legea 333/2003 ,,Privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor’’,republicată în Monitorul  Oficial,Partea I,nr.189 din 18 martie 2014;
 • HG nr.301/2012 ,,Norme metodologice de aplicare a Legiinr.333/2003’’,cu modificările aduse HG nr.1002/2015 și rectificările ulterioare;
 • Legea nr.307/2006 ,, Privind apărarea împotriva incendiilor ‘’,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 ,,Privind securitatea și sănătatea în muncă’’cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 477/2004,,Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice’’.

     Tematică:

 • Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
 • Mijloace tehnice folosite în pază;
 • Postul și agentul de pază;
 • Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
 • Documentele specifice necesare executării evidenței serviciului de pază și modul de utilizare a acestora;
 • Principalele reguli de comportament, reguli de protecția muncii și PSI.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.06.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 16.06.2020, până la ora 12.00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 17.06.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 18.06.2020, începând cu ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 18.06.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 19.06.2020, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 22.06.2020

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 23.06.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.