ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare postului vacant de fochist în cadrul Sectorului Intretinere constructii urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fantani arteziene si centrale termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de fochist în cadrul Sectorului Intretinere constructii urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fantani arteziene si centrale termice

Durata contractului  individual de muncă aferent postului este  nedeterminată cu perioadă de probă.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.07.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificate / diploma de calificare
 • Autorizatie ISCIR valabila

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 • HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Ordinul nr.663/2010 pentru aprobarea Prescriptiile tehnice PT C1-2010 Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supra incalzitoare si economizoare independente, PT C4-2010 Recipiente metalice sub presiune, PT C6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, PT C7-2010 Dispozitive de siguranta
 • Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

TEMATICĂ:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 • HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Ordinul nr.663/2010 pentru aprobarea Prescriptiile tehnice PT C1-2010 Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supra incalzitoare si economizoare independente, PT C4-2010 Recipiente metalice sub presiune, PT C6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, PT C7-2010 Dispozitive de siguranta
 • Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de28.07.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 29.07.2020, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 30.07.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 31.07.2020, ora 13:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 31.07.2020, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de03.08.2020, până la ora 14:00; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 04.08.2020

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.08.2020.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.