ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de instalator din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de instalator din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, – copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

– adeverință medicală care sa ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;

– certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;

– curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.10.2019, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

– cunoaște limba româna, scris si vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;

– îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

  • Certificat de calificare/diplomă de calificare instalator ;
  • Vechime specialitate.

BILIOGRAFIE:

▪ Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;

▪ Legea nr.307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor ;

▪ Vintilă St. – Materiale de instalații, manual pentru licee și scoli profesionale cu profil de construcții, Editura Didactică și Pedagogică București,1995.

TEMATICĂ:

▪ Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;

▪ Legea nr.307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor ;

▪ Vintilă St. – Materiale de instalații, manual pentru licee și scoli profesionale cu profil de construcții, Editura Didactică și Pedagogică București,1995.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 24.10.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 25.10.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 28.10.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 29.10.2019, începând cu ora 11:00.

 Rezultatul la interviu se afișează în data de 29.10.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 30.10.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 31.10.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 31.10.2019.

Note:

  1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.