ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de instalator din cadrul  Centrului Multifuncțional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de instalator din cadrul  Centrului Multifuncțional Craiova – Birou Administrativ, Supervizare Tehnică, Întreținere și Reparații, Pază.

Durata contractului  individual de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.06.2020, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificat de calificare profesională în instalații tehnico – sanitare (diplomă) .

Biliografie:

 • Vintilă – Instalații tehnico – sanitare și de gaze,manual pentru licee și școli profesionale cu profil construcții, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995;
 • Vintilă – Materiale de instalații, manual pentru licee și școli profesionale cu profil construcții, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995;
 • Florea și colectiv – Desen tehnic de instalații, manual pentru licee și școli profesionale cu profil construcții, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995;
 • 19-2013 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;
 • Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 • Ordin nr.163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

     Tematică:

 • Montarea instalațiilor de canalizare;
 • Montarea instalațiilor interioare de apă rece și caldă;
 • Montarea instalațiilor de ridicare a presiunii apei;
 • Montarea obiectelor sanitare ,a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare;
 • Montarea instalațiilor interioare sanitare;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.06.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 16.06.2020, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 17.06.2020.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 18.06.2020, începând cu ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 18.06.2020, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 19.06.2020, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 22.06.2020

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 23.06.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.