Anunț privind organizarea concursului de încadrare pentru OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGINER ELECTROMECANIC ÎN CADRUL SECTORULUI MOBILIER ARTĂ URBANĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGINER ELECTROMECANIC ÎN CADRUL SECTORULUI MOBILIER ARTĂ URBANĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de inginer electromecanic

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Asigurarea calității lucrărilor executate de către muncitori și respectarea procedurilor de lucru.
 • Citește și interpretează schițe, desene tehnice, rapoarte tehnice, dezvoltă, coordonează și monitorizează aspectele tehnice ale producției.
 • Studiază, schițează, evaluează, instalează, operează și se ocupă de întreținerea produselor, echipamentelor și a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerințelor și principiilor inginerești.
 • Investighează erorile și dificultățile care apar în funcționarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora și pentru a putea face față recomandărilor necesare celor care se ocupă cu întreținerea acestor echipamente.
 • Răspunde de organizarea și desfășurarea activității de producție la punctul de lucru repartizat de societate, în deplină securitate și pentru realizarea integrală a măsurilor de bună funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și mașinilor încredințate, fiind organizatorul și conducătorul nemijlocit al acestui punct de lucru
 • Răspunde de realizarea lucrărilor repartizate de conducerea societății
 • Organizează punctul de lucru, repartizează lucrările pe formații sau echipe, supraveghează execuția lucrărilor pe tot timpul programului de lucru.
 • Colaborează cu alte servicii din cadrul R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
 • Respectă normele de securitatea și sănătatea în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și Protecția Civilă

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 • Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20.10.2022.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei, nr. 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este determinată, cu posibilitate de prelungire.

BIBLIOGRAFIE :

 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
 • Hotărârea de guvern 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr.319/2006.
 • Hotărârea de guvern 955/2010 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006.
 • HCL 268/2006 privind modificarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova.
 • HCL 388/2013 privind aprobarea gestiunii directe pentru activitatea de demolare a construcțiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniul public și privat al municipiului Craiova dată în competența R.A.A.D.P.F.L.
 • HCL 56/31.01.2006 privind gestiunea directă pentru activitatea de administrare a domeniului public/privat date în competența R.A.A.D.P.F.L.
 • HCL 335/2019 privind modificarea caietului de sarcini al mobilierului stradal în cadrul municipiului Craiova.
 • HCL 236/30.07.2020 privind modificarea caietului de sarcini al mobilierului stradal din municipiul Craiova.

TEMATICĂ :

 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
 • Hotărârea de guvern 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr.319/2006.
 • Hotărârea de guvern 955/2010 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006.
 • HCL 268/2006 privind modificarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova.
 • HCL 388/2013 privind aprobarea gestiunii directe pentru activitatea de demolare a construcțiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniul public și privat al municipiului Craiova dată în competența R.A.A.D.P.F.L.
 • HCL 56/31.01.2006 privind gestiunea directă pentru activitatea de administrare a domeniului public/privat date în competența R.A.A.D.P.F.L.
 • HCL 335/2019 privind modificarea caietului de sarcini al mobilierului stradal în cadrul municipiului Craiova.
 • HCL 236/30.07.2020 privind modificarea caietului de sarcini al mobilierului stradal din municipiul Craiova