ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pentru 2 posturi vacante de faianțar din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de faianțar din cadrul Sectorului Întreținere Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 03.04.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

• Certificat de calificare profesională(faianțar, tapetar, ipsosar, zidar);
• Minim școală profesională;
• 3 ani vechime în muncă.

BIBLIOGRAFIE:

• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Relații de muncă.
• Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICĂ:

• Prevederi legislative din Codul Muncii,Relații de muncă;
• Elemente constructive din zidărie;
• Proiectarea construcțiilor din zidărie;
• Tipuri de construcții din zidărie.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 04.04.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 05.04.2019, pana la ora 12 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 08.04.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 09.04.2019, ora 11:00.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 09.04.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 10.04.2019, până la ora 12; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 11.04.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 11.04.2019.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.