ANUNȚ privind organizarea concursului de incadrare pe postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației

Postul pentru care se organizeaza concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;

-copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;

-copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

-curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.05.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania , secretar, telefon 0251411214

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-are capacitate deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

– indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

-spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, rezistenta la stres;

-să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă ;

-disponibil la program de munca prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 22.05.2018 , la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei ,până  in data de 23.05.2018, pana la ora 15:00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 25.05.2018, ora 12:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 25.05.2018 , la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până in data de 29.05.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 30.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 31.05.2018.

Tematica de concurs :

– Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

–  pregatirea locului de muncă ;

– măsurători cu ruleta ;

–  curățirea și întreținerea șabloanelor .

Bibliografia de concurs :

Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

Lucrări executate pe căi publice de circulație ;

Lucrări de pregatirea terenului pentru efectuarea marcajelor .

Note:

  1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.