ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare pe postul vacant de mecanic din Sectorului Siguranța Circulației

 Postul vacant pentru care se organizează concurs este de mecanic din Sectorului  Siguranța Circulației

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.08.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Păun Marina Ștefania, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Absolvent a minim 10 clase de profil mecanic;
 • Vechime în câmpul muncii minim 5 ani;
 • Stare de sănătate corespunzătoare;
 • Lucrul în echipă ,comunicare,rezistență la stres.

 BILIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,Relații de muncă;
 • Lucrări executate pe căi publice de circulație;
 • Lucrări de pregătirea terenului pentru efectuarea marcajelor.

   TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii,relații de muncă;
 • Pregătirea locului de muncă specifice lucrărilor din cadrul sectorului;
 • Măsurători cu ruleta;
 • Curățirea și întreținerea șabloanelor;
 • Întreținere marcator.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 03.09.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 04.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 04.09.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 05.09.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 05.09.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 06.09.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 06.09.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.09.2018.