Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de zidar în  cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântani Arteziene si Centrale Termice

      Postul  vacant pentru care se organizează concursul este de zidar în  cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântani Arteziene si Centrale Termice

       Durata contractului  individual de muncă aferent postului este determinată cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor, se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 •  

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 03.05.2023, ora 16:00 .

  Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are varsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificate/Diplomă de calificare

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 • Cartea zidarului – Editura Tehnică București, Autori : I.Davidescu – C.Roșoga
 • Cartea zugravului și vopsitorului – Editura Tehnică București, Autor : C.Tsicura

     TEMATICĂ:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 • Cartea zidarului – Editura Tehnică București, Autori : I.Davidescu – C.Roșoga
 • Cartea zugravului și vopsitorului – Editura Tehnică București, Autor : C.Tsicura

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 04.05.2023, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 05.05.2023, până la ora 13:00 ; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 08.05.2023.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 09.05.2023, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 09.05.2023, la sediul regiei;

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 10.05.2023, până la ora 13:00 ; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard , telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 11.05.2023.

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 11.05.2023.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Director tehnic : Grigorie Cristian Marinel

Serviciul Resurse Umane Și Salarizare : Cj. Duță Adriana Delia

Birou  Juridic  Executări Silite : Cj. Lupulescu-Radu Ana Maria

Secretar : Ec.Teodorescu Eduard