Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de tâmplar din cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de tâmplar din cadrul Sectorului  Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu drept de prelungire și transformare în perioadă nedeterminată, dacă angajatul corespunde și își îndeplinește sarcinile de serviciu..

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.08.2021, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tudor Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are varsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim 3 ani vechime în muncă;
 • diplomă/atestat de calificare.
 • liceu/școală profesională/atestat de calificare.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, actualizată și completată;
 • HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale protective la locul de muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Cartea tâmplarului universal – Editura tehnică, București, Autor: A. Hinescu

      TEMATICĂ:

 • Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, actualizată și completată;
 • HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale protective la locul de muncă;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Cartea tâmplarului universal – Editura tehnică, București, Autor: A. Hinescu

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 06.08.2021, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 09.08.2021, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 10.08.2021.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 11.08.2021, ora 12:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 11.08.2021, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 12.08.2021, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 13.08.2021

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 13.08.2021.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.