Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a  unui  post  vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Automatizări Întreținere – Direcția Baze Sportive

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat  din cadrulBiroului Automatizări Întreținere – Direcția Baze Sportive,durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă nedeterminată.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor, se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei.
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.05.2023, ora 16:00 . Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

 Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are varsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii generale;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003-Codul muncii ,relații de muncă;
 • Norme de protecția muncuu și securitatea în muncă;
 • Legea nr.319/2006 a sănătății și securității în muncă (obligațiile salariatului);
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor(obligațiile salariatului).

    TEMATICĂ:

 • Noțiuni privind relațiile de muncă,la nivelul unui colectiv de muncă;
 • Noțiuni generale privind PSI la nivelul instituției;
 • Norme generale de protecția muncii;
 • Noțiuni privind igiena lucrătorului;
 • Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 11.05.2023, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 12.05.2023, până la ora 13:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 15.05.2023.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 16.05.2023, ora 11:00;

 Rezultatul la interviu se afișează în data de 16.05.2023, la sediul regiei;

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 17.05.2023, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 18.05.2023

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 18.05.2023.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

          Președinte: Director Direcția Baze Sportive – Mitricof George Cristian

          Șef Serviciul Resurse Umane și Salarizare Cj.Duță Adriana Delia

          Șef Birou  Juridic  Executări Silite,Recuperări și Relații Publice  Cj.Lupulescu Radu Ana Maria

             Secretar: Ec. Tufă Constantina Diana