ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de îngrijitor animale din cadrul Compartimentului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică

                                                                                                     

  Postul vacant pentru care se organizează concursul este de îngrijitor animale din cadrul Compartimentului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică,durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR)
 • copie certificate nastere, căsătorie, bulletin copil sau certificate nastere.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.07.2024, ora 16:00 .

  Dosarele de concurs se depun la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Ec. Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are varsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • pregătire de specialitate – curs absolvit de îngrijitor animale

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii ,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru Grădina Zoologică;
 • Lucrări Specifice aplicate în cadrul Grădinii Zoologice.

      TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii – Relații de muncă ;
 • Metode de adăpat și hrănire a animalelor sălbatice aflate în captivitate;
 • Lucrări de curățire a padocurilor animalelor aflate în captivitate.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 17.07.2024, la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 18.07.2024, până la ora 13:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 19.07.2024.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 • Interviul : se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 22.07.2024, ora 10:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 22.07.2024, la sediul regiei;

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 23.07.2024, până la ora 13:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 24.07.2024

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 24.07.2024.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.