Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de economist în cadrul Secției Zone Verzi

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de economist
 • Rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit și muncă în echipă

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Răspunde de întreaga activitate economică desfășurată de secția Zone Verzi
 • Urmărește și efectuează devize de lucrări din cadrul Secției Zone Verzi
 • Întocmește comparativa de materiale a Secției Zone Verzi
 • Verifică procesele verbale și situațiile de lucrări întocmite de Secția Zone Verzi către Primăria Municipiului Craiova
 • Colaborează cu Serviciul Tehnic Producție pentru efectuarea tarifelor de lucrări
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor economice din cadrul Secției Zone Verzi
 • Execută și alte sarcini de serviciu primite de la șeful Secției Zone Verzi
 • Colaborează cu alte servicii din cadrul R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA
 • Respectă normele de securitatea și sănătatea în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și Protecția Civilă

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 • Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 28.04.2022.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova din str. Brestei, nr. 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată.
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.
 • Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizată.
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
 • Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat.
 • Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 • Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 • Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 • Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, actualizată.

TEMATICĂ:

 • Organizarea și conducerea contabilității.
 • Obiectul legii privind finanțele publice locale.
 • Obiectul legii privind Codul fiscal, actualizată.
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
 • Norme generale privind documentele financiar-contabile.
 • Regulamentul operațiilor de casă.
 • Obiectul legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 • Obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 • Obiectul legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 • Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 • Obiectul legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.