Anunț privind organizarea concursului de încadrare a șase posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de  agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR);
 • copie certificate nastere, căsătorie, buletin copil sau certificate nastere.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.06.2022, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Studii medii;
 • Atestat de pază sau adeverință de absolvire curs de agent pază;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.

      TEMATICĂ:

 • Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
 • Mijloace tehnice folosite în pază;
 • Postul și agentul de pază;
 • Obligațiile și atribuțiile de pază;
 • Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
 • Accesul în obiectiv, controlul persoanelor;
 • Principalele reguli de comportament, reguli de protecția muncii și PSI.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.06.2022, la sediul  R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 29.06.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 30.06.2022.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 • Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 01.07.2022, ora 11:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 01.07.2022, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.07.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 05.07.2022

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 05.07.2022.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a șase posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

      Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de  agent pază din cadrulSecției Pază și Ordine, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR);
 • copie certificate nastere, căsătorie, buletin copil sau certificate nastere.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.06.2022, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • Studii medii;
 • Atestat de pază sau adeverință de absolvire curs de agent pază;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare – Relații de muncă.

      TEMATICĂ:

 • Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
 • Mijloace tehnice folosite în pază;
 • Postul și agentul de pază;
 • Obligațiile și atribuțiile de pază;
 • Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
 • Accesul în obiectiv, controlul persoanelor;
 • Principalele reguli de comportament, reguli de protecția muncii și PSI.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.06.2022, la sediul  R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 29.06.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 30.06.2022.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 • Interviul: se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 01.07.2022, ora 11:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 01.07.2022, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.07.2022, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 05.07.2022

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 05.07.2022.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.