ANUNT privind organizarea concursului de incadrare a postului vacant de strungar din cadrul Sectorului Intretinere si Reparatii Constructii Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fantani Arteziene si Centrale Termice

Postul pentru care se organizeaza concurs este de  strungar din cadru Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântăni Arteziene și Centrale Termice.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.07.2018 , ora 15: 00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec. Voila Nicoleta Corina , secretar, telefon 0251411214.

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • absolvirea unui curs de perfectionare in domeniul vizat;
 • 6 ani – vechime in specialitate;
 • spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, , rezistenta la stres.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 19.07.2018, la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, in data de .19.07.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina ( nume si prenume ), telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de20.07.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 1. Proba scrisa : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 23.07.2018 , ora 9.00.

Rezultatul la proba scrisa se afiseaza in data de 23.07.2018, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul probei scrisa se depun la sediul societatii, in data de 24.07.2018, pana la ora 12.00; persoana de contact secretar ec. Voila Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la proba scrisa se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.07.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 25.7.2018 .

Tematica de concurs :

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii, relatii de munca;
 2. Pregatirea locului de munca specifice lucrarilor din cadrul sectorului;
 3. Strunjirea suprafetelor cilindrice;
 4. Strunjirea plana;
 5. Strunjirea suprafetelor profilate;
 6. Filetarea;
 7. Tolerante si ajustaje, finisarea suprafetelor;
 8. Alte prelucrari la strung.

Bibliografia de concurs:

1.Legea 53/ 2003- Codul Muncii, relații de muncă;

2.Cartea Strungarului, Barbu V., Bucuresti Editura tehnica 1960;

3. Indrumator practic pentru exploatarea si intretinerea masinilor de ascutit scule, Bucuresti ,I.D.T. 1954.

Note:

 1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.