ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

      Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, în cadrul Sectorului  Administrare Cimitire și Construcții Funerare.

 Durata contractului  individual de muncă aferent postului este  determinată, perioada  – 3 luni  cu drept de prelungire.

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, portivit legii, după caz,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor, se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea  certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.09.2020, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :

 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • minim școală generală

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.307/2006  Prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006  și HG nr. 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii;
 • Legea nr.119/2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

      TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative de protecția muncii privind securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr.319/2006 art 22 și art 23;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ,Capitolul V – Norme de igienă referitoare la colectarea ,îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide ,art 36,art 39 și Capitolul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică ,art 46 și art 52;
 • Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor ,Legea nr.307/2006,Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 09.09.2020, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 10.09.2020, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 11.09.2020.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 14.09.2020, ora 11:00;

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 14.09.2020, la sediul regiei;

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 15.09.2020, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana , telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 16.09.2020

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 17.09.2020.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.