ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ, Supervizare tehnică, Întreținere și Reparații, Pază – Centrul Multifuncțional Craiova

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administrativ,Supervizare Tehnică,Întreținere și Reparații,Pază – Centrul Multifuncțional Craiova.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

–          cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;

–          copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

–          copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

–          copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

–          adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–          certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

–          curriculum vitae – model european.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:11.01.2019, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Corina Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

–          are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;

–          cunoaște limba română, scris și vorbit;

–          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–          are capacitate deplină de exercițiu;

–          are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;

–          îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

–          nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statutului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–          studii minim generale;

–          fără antecedente penale;

–          vechime în  muncă minim 2 ani.

Bibliografie:

–          Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă(obligațiile salariatului);

–          Legea  nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (obligațiile salariatului);

–          Norme de protecția muncii.

Tematică:

–          Noțiuni privind relațiile de muncă ,la nivelul unui colectiv de muncă;

–          Noțiuni generale de protecția muncii;

–          Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 14.01.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 15.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Corina Nicoleta, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 16.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

  1. Interviul : se desfașoară la Centrul Multifuncțional Craiova, strada Târgului, nr. 26, localitatea Craiova, în data de 17.01.2019, ora 10;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 17.01.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 18.01.2019, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec.Voilă Corina Nicoleta , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 21.01.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 21.01.2019.