ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto

Postul pentru care se organizeaza concurs este de conducător auto din cadrul Sectorului Coloană Auto.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată diretorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.03.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

  • deservent a unui mijloc auto cu masă totală maximă autorizată de 3,5 tone;
  • permis de conducere valabil – minim categoria B;
  • diplomă de studii în domeniul auto;
  • experiență dobândită prin practicarea profesiei minim 3 ani;
  • vizită medicală tip siguranța circulației;
  • examen psihologic.

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 19.03.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 20.03.2018, pana la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251.411214.

  Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 21.03.2018.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora :

  1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 23.03.2018, ora 12:00.

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 23.03.2018, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 26.03.2018, până la ora 16:00 ; persoana de contact secretar ec. Tufă Constantina Diana, telefon 0251.411214.

  Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 28.03.2018.

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 30.03.2018.

  Note:

  1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.