ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de casier din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Încasări Numerar

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de casier din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, Încasări Numerar.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae – model european;

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.08.2018, ora 16:00 .

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec.Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • studii medii – diplomă de bacalaureat;
 • minimum 2 ani vechime în câmpul muncii;
 • abilități de comunicare;
 • cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;

BILIOGRAFIE

 • Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

TEMATICĂ

 • Gestionarea mijloacelor bănesti și a altor valori;
 • Efectuarea încasărilor, evidența și păstrarea numerarului de către casier;
 • Documentele care atestă mijloacele bănesti și decontările;
 • Obligațiile casierului;
 • Arhivarea și păstrarea documentelor financiar-contabile;
 • Răspunderea materială, disciplinară, administrativă penală sau civilă, pentru încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor;

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 30.08.2018, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la  data de 31.08.2018, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0521411214.

Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișeaza la sediul regiei, în data de 31.08.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

 1. Interviul : se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 03.09.2018, ora 10:00;

Rezultatul la interviu se afișează în data de 03.09.2018, la sediul regiei;

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.09.2018, până la ora 10:00 ; persoana de contact secretar ec.Voilă Nicoleta Corina , telefon 0251411214.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 05.09.2018

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 06.09.2018.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.