Anunț privind organizarea concursului de încadrare a patru posturi  vacante de muncitor necalificat din cadrul Sector Siguranța Circulației  și Laboratorul de Analize și Încercări  în Activitatea de Construcții

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor, se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legatură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.03.2022, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Tudor Nicoleta, secretar, telefon 0251411214.

 Condițiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă  reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică  înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

 • absolvent minim 8 clase;
 • să aibă aptitudini de lucru în echipă și capacitatea de a lucra independent;
 • să aibă disponibilitatea pentru program prelungit și în zilele de sărbătoare.

BIBLIOGRAFIE:

 • Lucrări de pregătire a terenului pentru efectuarea marcajelor;
 • Legea nr.319/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

      TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii –Relații de muncă;
 • Pregătirea locului de muncă;
 • Curățirea și întreținerea șabloanelor;
 • Curățirea și întreținerea utilajelor de marcaj.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 29.03.2022, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 30.03.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 31.03.2022.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  în data de 01.04.2022, ora 11:00.

 Rezultatul la interviu se afișează în data de 01.04.2022, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 04.04.2022, până  la ora 12:00 ; persoana de contact secretar Tudor Nicoleta telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 05.04.2022.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 05.04.2022.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.