ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare și Cimitire Construcții Funerare

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare și Cimitire Construcții Funerare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

– cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor, conform cu originalul, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
– adeverință medicală care să ateste starea de sanătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
– curriculum vitae – model european.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:10.04.2019, ora 16:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact ec Tufă Constantina Diana, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităti sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statutului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

– studii – minim scoală generală.

Bibliografie:
– Legea nr.319/2006 și HG 300/2006 privind norme specifice de protecția muncii;
– Legea nr.119/2014 – Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
– Legea nr.307/2006 – Prevenirea și stingerea incendiilor.

Tematică:
– Prevederi legislative de protecția muncii privind securitatea și sănătatea în muncă – Legea nr .319/2006 ,art .22-art.23;
– Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă referitoare la colectarea ,îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide ,art.36,art.39 și Capitolul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică,art.46 și art.52;
– Prevederi legislative privind prevenirea și stingerea incendiilor,Legea nr.307/2006,Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 11.04.2019, la sediul RAADPFL Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 12.04.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 15.04.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1.Interviul: se desfașoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129A, localitatea Craiova, în data de 16.04.2019, ora 10.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 15.04.2019, la sediul regiei.
Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 17.04.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec.Tufă Constantina Diana, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 18.04.2019

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 18.04.2019.