Expirat : Anunț privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Mobilier Artă Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Mobilier Artă Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

       Durata contractului individual de muncă aferent postului este determinată cu posibilitate de prelungire.

  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătură cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către registratorul regiei;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.09.2022, ora 16:00.

  Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Teodorescu Eduard, secretar, telefon 0251411214.

  Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 • Certificate/Diplomă de calificare

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • Manualul lăcătușului;
 • Lăcătușerie generală, ing. E. Arieșeanu.

     TEMATICĂ:

 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 • Manualul lăcătușului
 • Lăcătușerie generală, ing. E.Arieșeanu

  Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 07.09.2022, la sediul RAADPFL Craiova.

  Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 08.09.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 09.09.2022.

  Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 12.09.2022, ora 10:00.

  Rezultatul la interviu se afișează în data de 12.09.2022, la sediul regiei.

  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 13.09.2022, până la ora 13:00; persoana de contact secretar ec. Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 14.09.2022.

  Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 14.09.2022.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.